Các hàm DAX trong Power BI

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
US$599,000 VNĐ
Bắt đầu

Khóa học các hàm DAX trong Power BI của DRB giúp người dùng tiếp cận các hàm công thức DAX đơn giản, thường xuyên được sử dụng trong quá trình lên báo cáo trên Power BI.

Dành cho đối tượng:

  • Đã có kiến thức cơ bản về tính năng trong Power BI – các bạn có thể tham khảo khóa học: Power BI cơ bản cho người mới bắt đầu
  • Không có kinh nghiệm với công thức excel
  • Tiếp cận với 1 dạng ngôn ngữ mới – ngôn ngữ DAX
  • Muốn tạo thông tin mới từ dữ liệu sẵn có

Kết quả đạt được sau khóa học:

  • Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ DAX
  • Sử dụng các hàm DAX để làm sạch, transform dữ liệu
  • Tạo nên thông tin dữ liệu mới từ dữ liệu mẫu, sẵn có
  • Phân tích dữ liệu báo cáo 1 cách chi tiết, nâng cao khả năng truyền tải thông tin của báo cáo