SQL cơ bản cho người mới bắt đầu

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
US$799.000đ
Bắt đầu

SQL (là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các bản ghi được lưu trữ trong Database (Cơ sở dữ liệu), chẳng hạn như cập nhật các bản ghi, xóa các bản ghi, tạo và sửa đổi các bảng, …
SQL đơn giản là Excel của tương lai, cần thiết cho mọi ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực cần phân tích dữ liệu và sử dụng thông tin để ra quyết định.

A. Đối tượng

• Các bạn sinh viên, người mới đi làm.
• Người có trình độ cơ bản chưa tiếp xúc với SQL Server bao giờ.
• Người có nhu cầu xây dựng các bài giảng SQL Server.

B. Bạn đạt được gì sau khóa học

Khoá học dành cho các bạn lập trình viên, tester, BA có nhu cầu sử dụng SQL để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ. Khoá học cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về SQL, có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc:

  • Đọc dữ liệu với tập lệnh SELECT, FROM, WHERE
  • Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
  • Tính toán với SUM, COUNT, AVG, MIN/MAX kết hợp với GROUP BY
  • Sử dụng thành thạo Sub Query
  • Các kiểu dữ liệu thường gặp: text, int, varchar, timestamp, …
  • Thay đổi dữ liệu với INSERT/UPDATE/DELETE
  • Quan hệ giữa các bảng: 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều
  • Các kiểu JOIN bảng: INNER, LEFT/RIGHT, FULL JOIN
  • Stored Procedure, Trigger
  • Index và Transaction

Course Content

Mở rộng tất cả
Lesson Content
0% Complete 0/2 Steps

Trả lời