2 thoughts on “Xây dựng báo cáo tài chính với Power Bi”

  1. Measure trong Phần Báo cáo kết quả kinh doanh, mình chưa hiểu ý nghĩa của Công thức này, xin giải thích dùm:
    SoTienTrongBaoCao =
    IF(OR(AND([LoaiType]=2,[Filter1]),
    AND([LoaiType]=2,[Filter2])),
    BLANK(),[BaoCaoKetHop])

Trả lời