1.2 Hướng dẫn cài đặt SQL Server

Hướng dẫn cài đặt với SQL Server 2019 Developer Edition và SQL Server Managerment Studio (SSMS)

Bước 1: Bạn cần tải xuống từ trang web của Microsoft.com theo đường link dưới đây:

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

Bước 2: Bạn cài đặt phần SQL bạn mới tải về

Trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn chọn kiểu cài đặt => Chọn kiểu cài đặt Custom

Bước 3: Chọn thư mục lưu các tệp cài đặt mà trình cài đặt tải xuống sau đó ấn vào Install

Bước 4: Trình cài đặt bắt đầu tải xuống các gói cài đặt cần thiết:

Bước 5: Cửa sổ sau hiện ra và bạn ấn vào phần Installation ở bên trái

Bước 6: Ấn vào phần đầu tiên để cài đặt gói SQL Server 2019

Bước 7: Chỉ định phiên bản mà bạn muốn cài đặt sau đó bạn chọn Developer và chọn Next

Bước 8: Chọn “I accept the license terms” và chọn Next

Bước 9: Chọn “Use Microsoft Update to check for updates (recommended)” để nhận các bản cập nhật bảo mật và quan trọng khác cho SQL Server và nhấp vào nút Next.

Bước 10: Các kiểm tra trước khi cài đặt nếu không có lỗi gì và nhấp vào nút Next.

Bước 11: Chọn các tính năng mà bạn muốn cài đặt. Hiện tại bạn chỉ cần Database Engine Services và nhấp vào nút Next.

Bước 12: Chỉ định tên và ID cho phiên cài đặt SQL Server của bạn => chọn Next

Bước 13: Chỉ định tài khoản dịch vụ và cấu hình. Bạn chỉ cần sử dụng cấu hình mặc định và chọn Next

Bước 14: Chỉ định chế độ bảo mật cơ sở dữ liệu => Chọn chế độ Mixed Mode =>Sau đó nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị SQL Server(sa). Sau đó nhập lại mật khẩu xác nhận => Chọn nút Add Current User => Chọn Next

Bước 15: Xác minh các tính năng SQL Server 2019 được cài đặt => chọn Install

Bước 16: Trình cài đặt đang bắt đầu cài đặt

Bước 16: Sau khi cài đặt thành công, cửa sổ sau sẽ hiển thị thông báo:

Chọn nút Close để hoàn tất

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

Bước 1: Bạn cần tải xuống từ trang web của Microsoft.com theo đường link dưới đây:

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15

Bước 2: Bạn cài đặt phần SQL bạn mới tải về SSMS-Setup-ENU.exe

Bước 3: Chọn đường dẫn Folder cài đặt và chọn Install

Bước 4: Chờ vài phút phần mềm cài đặt

Bước 5: Đợi thiết lập được cài đặt xong và chọn Close